Plasencia Cosecha 146 San Luis Toro

$12.15$241.95

Wrapper: Honduran, Nicaraguan
Country of Origin: Honduras
Size: Toro 5 3/4″ x 54

SKU: N/A Categories: , , , ,